वाणिज्य शाखेमार्फत विविध कौशल्यदिनांक २०/८/२०१८ पासून वाणिज्य शाखेमार्फत वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी विविध कौशल्य विकास अभ्यासक्रम (Skill Development Courses) क्रम सुरु करण्यात आले आहेत.