आपत्ती व्यवस्थापन कार्यशाळा संपनमहाविद्यालयात आपत्ती व्यवस्थापन कार्यशाळा संपन्न झाली