HPCL शिष्यवृत्ती वाटप



Adv.M.N.Deshmukh महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना HPCL शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले.